Aarschot bespaart dankzij eigen DIFTAR-aanpak

Aarschot koos ervoor om haar DIFTAR-beleid te veranderen van post-paid naar pre-paid. Het is een van de troeven die de gemeente uitspeelt in haar vernieuwend afvalbeleid. Ivan Op de Beeck, diensthoofd van de milieudienst van Aarschot, maakt de strategie van de gemeente duidelijk in zeven citaten.


24.04.2017 - Klanten getuigen

1. “De stad Aarschot kiest doelbewust voor een DIFTAR-systeem voor de huis-aan-huis ophaling. Op die manier doet SUEZ een stop bij zo’n 14.000 aansluitpunten, om er de met een chip uitgeruste rolcontainers te ledigen (voor de werking van DIFTAR: zie kader onderaan).”

2. “De stad besliste reeds in 2015 om van postfacturatie naar prefacturatie over te stappen. De burger beheert op deze manier zelf zijn rekening en krijgt van de gemeente betalingsuitnodigingen (per brief – mogelijk binnenkort ook per sms) wanneer zijn provisiekrediet aangezuiverd moet worden. De provisie geeft ons als gemeente vooral een zekerheid van onze inkomsten. Het bespaart ons ook heel wat administratieve rompslomp om onze gelden te kunnen innen.”

3. “Om het aanzuiveren van de provisie te vergemakkelijken, kan de burger ook bijstorten aan een betaalzuil. Die staat op het recyclagepark, sinds kort staat er ook een aan het stadhuis."

 4. “Het jarenlang gebruik van DIFTAR maakt dat de gemiddelde hoeveelheid restafval per inwoner de laatste jaren sterk gedaald is. In vergelijking met 2007 (88 kg per inwoner) produceerde de Aarschottenaar in 2015 nog maar 82,05 kilo restafval! De Aarschottenaar produceert gemiddeld minder huisvuil en restafval dan de inwoners van andere Vlaamse gemeenten. Onze stad stond in 2015 op de 13de plaats van alle Vlaamse steden en gemeenten. DIFTAR werkt volgens het ‘de vervuiler betaalt’-principe: burgers zijn zich meer bewust van de kostprijs van hun afval. De incidenten met sluikstorten zijn sinds de invoering van DIFTAR niet toegenomen. Er wordt dan ook streng opgetreden tegen sluikstorters.”

5. “Voor de stad Aarschot valt de kostenbatenanalyse van het DIFTAR-systeem voordelig uit. De langlopende samenwerking met SUEZ verloopt intussen volgens andere spelregels. De concessieovereenkomst met hen werd vanaf 2015 een overheidsopdracht. Deze loopt tot einde 2024. Het prijskaartje voor de opdracht ‘afvalbeheer’ werd vastgelegd op  2.001.680,71 EUR (cijfer naar bestekvoorwaarden). Met de nieuwe samenwerking met SUEZ kunnen we toch wel enkele honderdduizenden euro’s op jaarbasis besparen.”

6. “We denken er samen met SUEZ aan om de afhaalophaling te optimaliseren door middel van brenghoeken. Zo’n brenghoek kan in nieuwe verkavelingen of in grote appartementsblokken de ophaling vergemakkelijken. De eerste brenghoek is al operationeel, de burger vindt er ondergrondse containers voor glas, restafval en papier/karton.  Hij betaalt een volumevergoeding via aanmelding met zijn recyclageparkkaart. We bestuderen intussen ook nog andere locaties.”

7. “De samenwerking met SUEZ dateert al van 2002. De huidige taken van SUEZ zijn: de huis-aan-huis ophaling, het beheer van de recyclageparken en het  logistieke, financiële en administratieve beheer (inclusief het beheer van database). SUEZ stelt ook de ophaalkalender op en werkt mee aan het sensibiliseren van de burgers met onder meer het milieumagazine.”

Contacteer ons om te weten wat SUEZ voor uw gemeente kan betekenen.

DIFTAR in Aarschot

De burger krijgt een chipcontainer voor restafval en desgewenst ook een recipiënt voor het  GFT-afval en Papier/Karton. Hij betaalt geen huur voor het gebruik van deze containers, de gemeente rekent wel een aanbiedingskost aan bij ophaling van de restafvalfractie (telkens de container wordt buitengezet om opgehaald te worden). Een weging bij ophaling zorgt voor de tarifiëring per kg (al wordt de fractie papier/karton gratis opgehaald). Het is de stad Aarschot die de tarieven bepaalt. Biedt de burger zijn afval aan bij het containerpark, gebruikt hij zijn recyclageparkkaart. Deze kaart identificeert de referentiepersoon (gebruiker) in het databeheersysteem.

Meer over de visie van de drie gewesten op de inzameling van huisvuilfracties aan gedifferentieerd tarief leest u in dit artikel.

“Met de nieuwe samenwerking met SUEZ kunnen we toch wel enkele honderdduizenden euro’s op jaarbasis besparen”

Ivan Op de Beeck, diensthoofd milieudienst
Ja, dat wil ik wel