Engagementen en ambities

SUEZ Recycling and recovery Belgium is een dochteronderneming van de internationale groep SUEZ, die haar klanten (overheid, bedrijven, particulieren) concrete oplossingen aanbiedt op het gebied van grondstoffenmanagement en in de domeinen van water, afval en consulting. Onze ontwikkeling is gebaseerd op de volgende 9 engagementen en ambities:

bestendingen van onze activiteiten
Streven naar een rendabele bedrijfsvoering, zodat de bestendingen van de
organisatie wordt gewaarborgd. Hiertoe stelt het bedrijf een strategie
voorop om een duurzaam beheer van grondstoffen te bevorderen en de
productie van nieuwe grondstoffen te ontwikkelen. Om de continuïteit
van de organisatie te waarborgen, verbindt de organisatie zich ertoe
om haar prestaties (kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid, ethiek…)
continu te verbeteren, maar ook om zich voortdurend te passen aan
de veranderingen in de wereld om ons heen om zo interne en externe
risico’s in te schatten en kansen te benutten.

voldoen aan de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden
Voldoen aan wet- en regelgeving, contractuele verplichtingen, interne
regels van de Groep, industriële eisen, eisen van onze stakeholders en
alle andere eisen van toepassing op onze activiteiten. Ervoor zorgen
dat onze eigen eisen (kwaliteit, milieu, veiligheid, gezondheid, ethiek,…)
door onze partners (leveranciers, externe bedrijven,…) worden
gerespecteerd.

uitvoering van onze strategie inzake duurzame ontwikkeling
Een belangrijke speler in de circulaire economie zijn. Voortdurend
innoveren en nieuwe oplossingen bedenken in het kader van duurzaam
afvalbeheer met als inzet de grondstoffen, die van essentieel belang zijn
voor onze toekomst, te beschermen. Hierbij te allen tijde rekening
houden met zowel het economisch, ecologisch als sociaal standpunt.

partner zijn van onze klanten
Advies verlenen aan de klant, kwalitatief hoogwaardige diensten leveren
en een betrouwbare partner zijn in het globale afvalbeheer van de klant,
zodat zij hun doelen bereiken op het gebied van duurzame ontwikkeling.
Klantentevredenheid nastreven, meten en verbeteren.

inzet op talent
Communiceren met en opleiden van onze medewerkers, drijvende
krachten van de organisatie. Stimuleren, meten en verbeteren van
hun betrokkenheid. Onze medewerkers betrekken om onze processen
continu te verbeteren. Behoud van diversiteit door onze medewerkers
te ontwikkelen, lokale tewerkstelling na te streven en culturele diversiteit
te waarderen.

beschermen van mens en milieu
Analyseren, evalueren en rangschikken van risico’s die samenhangen
met onze activiteiten en toepassen van een hiërarchie van preventieve
maatregelen ten einde mogelijke risico’s voor mens en milieu te beperken,
en ongevallen en incidenten, waaronder milieuvervuiling en industriële
risico’s, te voorkomen. Ervoor zorgen dat iedereen in de organisatie en
derden geïnformeerd zijn en blijven over de veiligheidsaspecten, milieu-
aspecten, de kwaliteits- en industriële eisen van de onderneming.

dialoog en transparantie
Voeren van een open en regelmatige dialoog, de nodige informatie en
kennis ter beschikking stellen van medewerkers en andere belanghebbenden
(klanten, overheid, leveranciers, omwonenden, bedrijfsfederaties,
pers, ...).

innoveren in een partnership
Onderzoek en innovatie stimuleren op het gebied van dienstverlening,
kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu, als drijfveer van de industriële
uitmuntendheid. Best practices en expertise uitwisselen tussen
afdelingen en binnen de Groep.

maatschappelijk verantwoord ondernemen
Toepassen van de ethische waarden van de internationale groep SUEZ.
Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid door lokale
partnerschappen aan te gaan en sociaal ondernemerschap te ondersteunen.
Bijdragen aan de lokale werkgelegenheid en ontwikkeling.

 

.