Algemene voorwaarden van aankoop en uitvoering

1. Toepassing en geldigheid van de algemene voorwaarden van aankoop en uitvoering

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, maken deze algemene voorwaarden, hierna “Algemene Voorwaarden” van aankoop en uitvoering integraal deel uit van de bestellingen van Suez R & R Belgium NV en alle andere met haar verbonden en geassocieerde vennootschappen in de zin van artikelen 11 en 12 van het Wetboek van Vennootschappen, hierna “Koper” genoemd. Dit steeds met uitsluiting van de algemene of bijzondere voorwaarden van de leverancier of aannemer, hierna “Verkoper” genoemd, zelfs indien na de bestelling overgemaakt.

Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen. De Verkoper kan geen beroep doen op afwijkingen die in een eerdere contractuele relatie werden gemaakt.

Toepasselijkheid van algemene of bijzondere voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van Verkoper, op offertes, orders, overeenkomsten, facturen  en / of overige rechtsbetrekkingen tussen Koper en Verkoper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De Koper behoudt zich het recht voor om, mits een voorafgaande kennisgeving, de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke Algemene Voorwaarden kunnen ten allen tijde worden geraadpleegd op de website www.suezbelgium.be. Het is aan de Verkoper om deze regelmatig te consulteren.

 

2. Bericht van ontvangst – wijzigingen

De Verkoper dient zo spoedig mogelijk het dubbel van de bestelbon, voor akkoord ondertekend en gedateerd, naar de maatschappelijke zetel van de Koper terug te sturen. Indien dit akkoord niet in het bezit is van de Koper binnen een termijn van maximum 8 kalenderdagen zal deze het recht hebben de bestelling te verbreken of de bestelling, met inbegrip van alle voorwaarden, als door de Verkoper stilzwijgend aanvaard te beschouwen. Een eventuele orderbevestiging van Verkoper, onder een andere vorm dan het terugzenden van het dubbel van de bestelbon, heeft als enige waarde aan te tonen dat de order is ontvangen.  Ze kan nooit gebruikt worden om  afwijkingen ten opzichte van de bestelling te melden, zelfs indien deze door de Koper ondertekend voor akkoord wordt teruggezonden. Iedere eventuele afwijking op de (voorwaarden van de) bestelling dient individueel gemeld te worden, en is pas geldig mits voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van de Koper. Het aanvangen van de uitvoering van de bestelling door de Verkoper houdt eveneens in dat de bestelling, met inbegrip van alle voorwaarden, aanvaard werd.

Anderzijds zullen mondeling gegeven opdrachten van de Koper of van zijn afgevaardigden slechts gelden voor zover deze bevestigd worden binnen een termijn van 5 werkdagen door een schriftelijke bestelling.

In geen geval zal het uitblijven van antwoord vanwege de Koper op een aanbod dat hem werd overgemaakt, beschouwd kunnen worden als aanvaarding van dit aanbod.

 

3. Omvang van de verplichtingen van de verkoper

De Verkoper erkent in het bezit te zijn van alle noodzakelijke inlichtingen voor de perfecte uitvoering van de bestelling, rekening houdend met alle moeilijkheden die deze impliceert, en erkent in staat te zijn deze bestelling uit te voeren volgens de  regels van de kunst. De Verkoper verbindt zich ertoe, ten titel van resultaatsverbintenis, de bestelling perfect uit te voeren zonder onderbreking en binnen de vooraf overeengekomen termijn. Het is hem uitdrukkelijk verboden, om welke reden ook, de leveringen, werken of uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te schorten. De machtigingen, goedkeuringen, controle e.d.m. van de Koper veranderen niets aan de verplichtingen en/of de verantwoordelijkheid van de Verkoper.

De levering moet in overeenstemming zijn met alle Europese, nationale, regionale en lokale regelgeving en alle reglementen, richtlijnen, codes en alle standaarden betreffende techniek, milieu, veiligheid, hygiëne, ergonomie,… toepasselijk voor de soort van geleverde diensten of materiaal.

Alle geleverde goederen dienen voorzien te worden van de meest recente gebruikers-, onderhouds- en veiligheidshandleidingen in de Nederlandse en Franse taal.

 

4. Verbreking - tekortkomingen

Bij niet-naleving door de Verkoper van zijn verplichtingen of in geval van staat van faillissement of procedure van gerechtelijke reorganisatie van de Verkoper, behoudt de Koper zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te verbreken, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. De Koper zal eveneens het recht hebben zelf de tekortkomingen van de Verkoper te verhelpen of hiervoor beroep te doen  op een derde naar zijn keuze, op kosten en risico's van de Verkoper.

 

5. Overdracht - onderaanneming

Het is de Verkoper verboden de bestelling geheel of gedeeltelijk over te dragen of in onderaanneming te geven aan derden zonder het uitdrukkelijk en schriftelijk voorafgaand akkoord van de Koper, op straffe van gehele of gedeeltelijke verbreking van de bestelling, onverminderd het recht van de Koper op schadevergoeding. In geval van akkoord van de Koper om de bestelling geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te geven, vermindert dit geenszins de verantwoordelijkheid van de Verkoper ten opzichte van de Koper voor de volledige en perfecte uitvoering van de bestelling.

 

6. Uitvoering van de bestelling

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, loopt de uitvoeringstermijn vanaf de dag van de bestelling. Indien een vertraging in de uitvoering voorzien wordt is de Verkoper ertoe gehouden de Koper hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, in navolging waarvan de Koper hem zijn beslissing meedeelt betreffende het al dan niet verbreken van de bestelling.

Indien de bestelling niet wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorwaarden, behoudt de Koper zich het recht voor deze geheel of gedeeltelijk te verbreken zonder ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter en onverminderd het recht van de Koper op schadevergoeding. De verbreking zal schriftelijk vastgesteld worden. De schadevergoeding kan onder meer omvatten de inactiviteit van het personeel en van de uitrustingen, het derven van winst, de schadevergoeding waartoe de klant van de Koper gerechtigd is enz... Indien de bijzondere voorwaarden een forfaitaire schadevergoeding voorzien, zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling van toepassing zijn, onverminderd het recht van de Koper op de volledige vergoeding van de geleden schade. Ze zal beschouwd worden als een forfaitaire en niet-reduceerbare schadevergoeding.

 

7. Vevoer

Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal het vervoer gebeuren op risico en kosten van de Verkoper, naar het leveringsadres opgegeven door de Koper en uitsluitend op werkdagen en gedurende de kantooruren. Uitsluitend de leverancier is verantwoordelijk voor het afladen van de goederen op het leveringsadres, zonder hulp van de Koper, tot op de begane grond.

Voorafgaandelijk aan elke zending, is de Verkoper gehouden tot het overmaken van een bericht van verzending, hierna “Bericht van Verzending”, met opgave onder andere van een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van de te verzenden goederen, evenals de referenties van de bestelbon. Dit Bericht van Verzending zal verzonden worden naar de contactpersoon vermeld op de bestelbon, terwijl een dubbel ervan de goederen zal vergezellen.

De goede bewaring van de goederen zal gewaarborgd worden door de Verkoper in geval van vertraging van de verzending, ongeacht de reden, zelfs indien deze te wijten is aan de Koper.

Bijkomende onkosten en risico's die volgen uit de aanwending van bewarings- of snellere transportmiddelen met het oog op de naleving van de leveringstermijn blijven steeds ten laste van de Verkoper.

 

8. Overdracht van eigendom - ontvangst - aanvaarding

De eigendom van het voorwerp van de bestelling wordt door de Koper verworven naarmate de identificatie van de elementen die er deel van uitmaken of van hun levering op het leveringsadres. De Verkoper draagt de risico's van zijn leveringen en/of prestaties tot aan hun aanvaarding. De inbezitname kan niet ingeroepen worden als aanvaarding.

In geval van uitzonderlijke gedeeltelijke of gehele vooruitbetaling door de Koper aan de Verkoper, wordt de Koper direct eigenaar van alle materialen, grondstoffen en halffabricaten, die Verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikt dan wel voor de uitvoering van de overeenkomst bestemd zijn, alsmede van alle in bewerking zijnde producten. Het risico blijft in ieder geval bij de Verkoper tot op het moment van de aanvaarding van de goederen door de Koper. Vanaf het moment dat Verkoper de vooruitbetaling ontvangt is de Verkoper verplicht al deze zaken genoegzaam te individualiseren en ten behoeve van de Koper afgezonderd van andere zaken onder zich te houden, te markeren als eigendom van Koper, genoegzaam te beveiligen en te verzekeren en voorts alle benodigde maatregelen te treffen om kwaliteitsvermindering te voorkomen totdat de producten zijn afgeleverd aan en aanvaard door de Koper.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden de goederen op het leveringsadres en de werken op het adres van uitvoering door de Koper aanvaard. De Koper behoudt zich het recht voor op kosten en risico van de Verkoper alle goederen en werken welke niet in overeenstemming zijn met de voorwaarden van de bestelling terug te sturen, respectievelijk te weigeren, onverminderd het recht van de Koper op schadevergoeding. De ontvangst van de goederen kan niet gelden als aanvaarding.

Een aanvaarding kan niet stilzwijgend geschieden. Zo zullen noch de inbezitname, noch het gebruik van de goederen of werken, noch de afwezigheid van klachten gedurende een bepaalde periode, noch de integrale betaling, kunnen ingeroepen worden als handelingen die gelden als stilzwijgende aanvaarding.

 

9. Prijzen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn de prijzen vast en niet vatbaar voor eventuele herzieningen.

Ze gelden franco leveringsadres, materieel ingeklaard, inclusief alle belastingen, taksen, rechten en in het algemeen alle andere onkosten. Alleen de BTW of elke andere belasting die hiervoor in de plaats zou komen, van toepassing op het ogenblik van de ontvangst, blijft ten laste van de Koper.

 

10. Facturen

De facturen van de Verkoper zullen verplicht het bestelbonnummer vermelden en verzonden worden naar de maatschappelijke zetel van de Koper, zoals vermeld op de bestelbon. Het niet naleven van deze voorschriften door de Verkoper zal automatisch de terugzending van de facturen inhouden. In zulk geval zal de betalingstermijn beginnen lopen vanaf het ogenblik dat voornoemde documenten, naar behoren vervolledigd, opnieuw ontvangen zijn door de Koper op zijn maatschappelijke zetel.

De Koper kan steeds verzoeken dat de Verkoper de facturen elektronisch aanlevert op een nader gespecificeerd e-mailadres. In geval van niet naleving van de voorschriften zullen de facturen elektronisch worden teruggestuurd en zal de betalingstermijn slechts starten op het moment dat de Koper elektronisch naar behoren vervolledigde facturen ontvangt.

 

11. Betalingen

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zullen de betalingen geschieden 60 dagen na afloop van de maand van ontvangst van de factuur, op voorwaarde dat deze volledig aanvaard en goedgekeurd is. Schuldvorderingen van de Verkoper op de Koper kunnen niet overgedragen worden. In geen geval zullen de facturen in cash geld betaald worden. De Koper zal het recht hebben zijn schulden te compenseren met zijn schuldvorderingen tegenover de Verkoper.

 

12. Waarborg

Onverminderd de toepassing van de artikelen 1641, 1792 en 2270 van het Burgerlijk Wetboek en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden de goederen en werken gedurende twee jaar vanaf de datum van hun aanvaarding gewaarborgd tegen alle gebreken. Gedurende deze periode verbindt de Verkoper zich tot het herstellen of vervangen, zonder kosten voor de Koper en binnen de kortst mogelijke termijn, van de gebrekkige goederen en werken die op hun beurt gedekt worden door dezelfde waarborgperiode. De Verkoper zal de Koper onmiddellijk vergoeden voor de door hem geleden schade.

Ingeval van weigering van herstelling of vervanging door de Verkoper, van ontoereikende herstelling of vervanging of prestatieonvermogen door de Verkoper en ook ingeval van voortdurende stoornissen of  prestatieonvermogen door de Verkoper, behoudt de Koper zich het recht voor tot het verstrijken van de waarborgperiode, de goederen en de werken te weigeren en de bestelling geheel of gedeeltelijk te verbreken.

Deze beslissing geeft van rechtswege aanleiding tot de volledige terugbetaling door de Verkoper van al de geïnde bedragen met betrekking tot de bestelling of de geweigerde delen ervan en tot de volledige vergoeding van alle schade, direct of indirect, die deze verbreking voor de Koper meebrengt. In geval van twee opeenvolgende onderbrekingen van dezelfde aard, zal de Verkoper deze vervangen door een model dat minstens dezelfde performanties garandeert en waarbij de bedrijfszekerheid conform is aan de bestelling.

 

13. Aansprakelijkheid - verzekeringen

De Verkoper neemt de volledige aansprakelijkheid op zich, in hoedanigheid van gekwalificeerd specialist (hoedanigheid die de keuze van de Koper voor de Verkoper heeft bepaald), voor de perfecte uitvoering van de bestelling. Hij waarborgt de Koper en stelt hem schadeloos voor alle gevolgen, met inbegrip van winstverlies, financiële onkosten, e.d.m., voortvloeiend uit de tekortkoming van zijn kant, wegens gebrek aan voorzichtigheid, gebrek aan vooruitziendheid of wegens gebrek aan naarstigheid in of tijdens de uitvoering van de bestelling.

Het behoort de Verkoper toe om, in het belang van de veiligheid van zijn personeel, van de Koper en van derden en/of voor de bescherming van hun goederen, alle nodige voorzorgsmaatregelen te treffen. Hij zal zich houden aan alle voorschriften van het ARAB en zal alle nodige verzekeringen onderschrijven, met afstand van verhaal tegenover de Koper en zijn klant.

 

14. Overmacht

Overmacht kan ingeroepen worden door de Verkoper op voorwaarde dat deze plaats vond gedurende de contractuele uitvoeringstermijn en dat deze omstandig wordt gemotiveerd per aangetekend schrijven binnen de drie werkdagen vanaf het ontstaan ervan en op voorwaarde dat de Verkoper er alles aan doet om de situatie van overmacht zo snel als mogelijk te beëindigen. Het einde van de overmacht moet op dezelfde wijze kenbaar gemaakt worden.

Kunnen niet als overmacht beschouwd worden :

alle onderbrekingen veroorzaakt door regen of alle weeromstandigheden die aanzien worden als normaal voor de tijd van het jaar;

stakingen of lockouts in de bedrijven van de Verkoper en/of zijn onderaannemers.

 

15. Reclameverbod

Melding maken via drukwerk of andere weergavemiddelen, met reclamedoeleinden, van de handelsrelatie die bestaat tussen de Koper en Verkoper is verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk uitdrukkelijk akkoord van de Koper.

 

16. Ethiek - maatschappelijk verantwoord ondernemen  (MVO)

Van de Verkoper wordt verwacht dat hij te allen tijde de “OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen” respecteert en het belang begrijpt van de doelstellingen met betrekking tot de global business ethics, met inbegrip van de elementaire mensenrechten van werknemers, bescherming van het milieu en eerlijke concurrentie.

Tijdens al zijn activiteiten streeft de Verkoper steeds de bescherming van het milieu na en voldoet hij aan alle wetten, voorschriften en normen ter bescherming van het milieu.

De Verkoper zal ten allen tijde het beleid van de Koper inzake ethiek, zoals dit wordt gepubliceerd op haar website (www.suezbelgium.be), respecteren.

Alle terzake geldende voorschriften inzake veiligheid en ongevallenpreventie moeten strikt opgevolgd worden op de sites van de Koper.

De Verkoper zal niets doen of nalaten wat tot een strafrechtelijke vervolging van de Verkoper zou kunnen leiden. Daarnaast zal de Verkoper voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften.

De Koper behoudt zich het recht voor om elk stavend bewijsmateriaal (procedure, certificering, rapporten,,…) op te vragen teneinde te evalueren of de Verkoper de vereisten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen naleeft.

Voor ieder contract ten bedrage van minstens € 250.000,00, behoudt de Koper zich het recht voor om een evaluatie van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te vragen die wordt uitgevoerd door een derde professionele MVO-organisatie. Indien er een belangrijke inbreuk wordt vastgesteld, zal deze evaluatie op kosten van de Verkoper zijn.

Indien de Verkoper zijn verplichtingen zoals opgenomen in onderhavige clausule schendt, zoals bijvoorbeeld in geval van illegale tewerkstelling, fraude of misbruik van vertrouwen, misdrijven tegen de eerlijke concurrentie of corruptie, …, zal de Koper het recht hebben om onmiddellijk alle transacties en contracten met de Verkoper te schorsen of te beëindigen, dit zonder vooropzeg en zonder enige kosten voor de Koper en onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van de Koper.

 

17. Geheimhouding

De Verkoper garandeert de geheimhouding tegenover derden van alle bedrijfsinformatie afkomstig van Koper die op enigerlei wijze te zijner kennis is gekomen of gebracht. Partijen verbinden zich ertoe om ingeval van beëindiging van de contractuele relatie tussen Koper en Verkoper  alle vertrouwelijke informatie onverwijld aan elkaar terug te geven. Indien de drager van de vertrouwelijke informatie niet fysiek overdraagbaar is aan de andere Partij, zal de Partij in het bezit van de vertrouwelijke informatie deze verwijderen of wissen uit haar bestanden.

 

18. Intellectuele en industriële eigendom

De Verkoper garandeert dat het gebruik, daaronder inbegrepen doorverkoop, van de door hem geleverde goederen, of van de door hem ten behoeve van de Koper gekochte of vervaardigde grondstoffen, materialen of hulpmiddelen geen inbreuk zal uitmaken op octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of enige andere rechten van derden. De Verkoper vrijwaart de Koper voor aanspraken die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op de in het vorige lid bedoelde rechten en hij zal de Koper alle schade vergoeden die het gevolg is van enige inbreuk.

 

19. Betwisting - bevoegde rechtbank- toepasselijk  recht

In geval van betwisting omtrent de interpretatie of de toepassing van de voorwaarden van de bestelling of de uitvoering ervan zullen, voor zover geen minnelijke regeling mogelijk is, de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Koper exclusief bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van de éénvormige wet op de internationale verkoop van roerende en lichamelijke goederen.

Algemene voorwaarden van aankoop en uitvoering.pdf

General terms and conditions for purchasing and execution.pdf

.